Select Product By Category

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
admin@cpe.co.th
Phone: 0-2675-9411 FAX: (02) 675-9674

‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ จับมือ ‘สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์’ หนุนองค์ความรู้พัฒนาตลาดจัด

‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ จับมือ ‘สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์’ หนุนองค์ความรู้พัฒนาตลาดจัด

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดนิทรรศการวิวัฒนาการตลาดเกษตรกร และจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรในชื่อ “มหกรรมตลาดเกษตรกร” ภายใต้แนวคิด “ตลาดเกษตรกร นวัตกรรมตลาดเพื่อผู้บริโภค” ติดอาวุธทางปัญญาเสริมองค์ความรู้ด้าน “การจัดการ” และ “การตลาด” ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน และเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในการเข้าถึงตลาด คัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดพรีเมี่ยมจาก “ตลาดเกษตรกร” ทั่วประเทศ จำหน่ายจากมือเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ในงานมหกรรมตลาดเกษตรกร นอกจากจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากเกษตรกรทั่วประเทศแล้วยังมีการเสวนาเรื่อง “ตลาดเกษตรกร นวัตกรรมการตลาดเพื่อผู้บริโภค” โดย คุณโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คุณมนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คุณสุพัฒน์  อ่อนคง นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ และคุณเมธี ยี่หวา ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy

คุณโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า  “การพัฒนาตลาดเกษตรเพื่อให้มีความสามารถด้านการตลาดนำการผลิตนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาอย่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มอบหมายให้ทางคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรเข้ามาช่วยนำนวัตกรรมด้านการตลาดเข้ามาใช้  โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาตลาดเกษตรให้เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตอย่างปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งการจัดมหกรรมตลาดเกษตรในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่าย เป็นช่องทางการพัฒนาสินค้าของเกษตรกรไปสู่ตลาดที่สูงขึ้นหรือโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ”

คุณมนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพมาตรฐานเกรดพรีเมี่ยม โดยการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการจัดการและองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market ให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านการตลาด ผ่าน 3 หลักสูตรหลักคือ หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้หลักการตลาดทั่วไป, หลักสูตรผู้จัดการตลาดและหลักสูตรผู้จัดการตลาดมืออาชีพ เพื่อที่จะได้ร่วมกับเกษตรกร ในการปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเอง ด้วยการยกระดับการผลิตและการจัดจำหน่ายให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นจนเป็นยอมรับของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่

“ผลจากการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่เกษตรกรนั้นทำให้ตลาดเกษตรกรทั้ง 26 จังหวัดที่อยู่ภายใต้โครงการตลาดเกษตรกรจากการดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นตลาดสินค้าเกษตรกรระดับเกรดพรีเมี่ยมของจังหวัด และได้รับการยอมรับจากห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ยกตลาดเกษตรกรไปออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในห้าง และสิ่งที่สำคัญคือได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรกร ที่นอกจากต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพแล้ว ยังต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ของสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค”

farmer market14

farmer market21

farmer market23

farmer market8

farmer market7

farmer market11

farmer market17

farmer market18

farmer market13

farmer market12

farmer market10

farmer market9

farmer market6

farmer market5

farmer market4

farmer market1

farmer market2

farmer market3

admin
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.